अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला दररेट 2073.2074 जि.बि.स.रुपन्देही 2073-09-26 सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट 2073.2074 जि.बि.स.रुपन्देही
आ.व. २०७३।०७४को लागि रुपन्देही जिल्ला विकास समितिको कार्यालयद्वारा स्वीक्रित निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विसेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी पत्र २०७३-०९-१४ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३।०७४को लागि रुपन्देही जिल्ला विकास समितिको कार्यालयद्वारा स्वीक्रित निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विसेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी पत्र
आ.व.०७३.०७४को लागि रुपन्देही जिल्ला विकास समितिको कार्यालयद्वारा स्वीक्रित निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विसेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको सूची २०७३-०९-१४ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.०७३.०७४को लागि रुपन्देही जिल्ला विकास समितिको कार्यालयद्वारा स्वीक्रित निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विसेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको सूची
जिबिस रुपन्देहीको आलेप प्रतिबेदन २०७३-०६-१० सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिबिस रुपन्देहीको आलेप प्रतिबेदन
सामाजिक परीकक्षण २०७१-०७२ सामाजिक परीकक्षण २०७२-०५-०८ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परीकक्षण २०७१-०७२
सार्वजनिक सुनुवाइ पर्तिबेदन२०७३।०३।३० २०७३-०४-१० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाइ पर्तिबेदन २०७३-०३-३०
सार्वजनिक सुनुवाइ पर्तिबेदन२०७२।०१२।३० २०७३-०१-०५ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाइ पर्तिबेदन२०७२।०१२।३०
सार्वजनिक प्रतिबेन २०७२।०७।२० २०७२-०७-3० सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक प्रतिबेन २०७२।०७।२०
आ.व. २०७०।०७१को सामाजिक परीक्षणा प्रतिबेदन २०७१-०८-२५ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७०।०७१को सादउजिक परीक्षणा प्रतिबेदन
जिल्ला बिकास योजना २०७३।०७४ , २०७२-१२-०२ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला बिकास योजना २०७३।०७४
जि.बि.स. रुपन्देहीको अा.व.२०७३।०७४ को प्रथम चौमासिक प्रतिबेदन २०७३-०८-०७ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.बि.स. रुपन्देहीको अा.व.२०७३।०७४ को प्रथम चौमासिक प्रतिबेदन
अा.व.२०७३।०७४जि.बि.स रुपन्देहीको प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन(अा.व.२०७३।०७४) २०७३-०८-०७ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Report
बार्षिक समिक्षा ०७१/७२ को प्रतिबेदन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक समिक्षा ०७१/७२ को प्रतिबेदन
अा.व.०७२.०७३ को वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७३-७-४ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व.०७२.०७३ को वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन
अा.व.२०७२.०७३को वार्षिक समीक्षा बैठकको प्रतिबेदन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व.२०७२.०७३को वार्षिक समीक्षा बैठकको प्रतिबेदनs
जिल्ला बिकास योजना (७३/७४) , २०७२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२३औ जिल्ला परिषद्का निर्णयहरु
आवधिक जिल्ला विकास योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति रुपन्देहीको पंचा बर्षिय आवधिक जिल्ला विकास योजना ७२/७३ -७६/७७
आ. वा.०७२/७३ को दोश्रो चौमासिक प्रगाती प्रतिबेदन २०७२-१२-05 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ. वा.०७२/७३ को दोश्रो चौमासिक प्रगाती प्रतिबेदन
आ. वा.२०७२/७३ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन २०७२-०८-०५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ. वा.२०७२/७३ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन
तेस्रो चौमासिक प्रगति २०७१/७२ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
तेस्रो चौमासिक प्रगति २०७१/७२

Skip to toolbar