सहभागिता सम्बन्धमा भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला स्थित स्थानीय तहमा सम्बन्धीत ब्यक्तीहरुको सम्पर्क नम्बर । जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रुपन्देहीको सामान लिलाम सम्वन्धी सूचना जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अन्तरगत कार्यरत निजामति कर्मचारीहरुको बिबरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रुपन्देहीद्वारा आ.व.२०७२।०७३ को तेश्रो चौमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा वैठक संवन्धी सुचना कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP FOCAL PERSON) पदको छनौट प्रक्रिया स्थगित गरिएको सुचना LGCDP Focal Person (कार्यक्रम अधिकृत) पदको लिखित परिक्ष संचालन सम्बन्धि सूचना वेवसाइट तालिम सुरु

अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला दररेट 2073.2074 जि.बि.स.रुपन्देही 2073-09-26 सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट 2073.2074 जि.बि.स.रुपन्देही
आ.व. २०७३।०७४को लागि रुपन्देही जिल्ला विकास समितिको कार्यालयद्वारा स्वीक्रित निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विसेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी पत्र २०७३-०९-१४ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३।०७४को लागि रुपन्देही जिल्ला विकास समितिको कार्यालयद्वारा स्वीक्रित निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विसेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी पत्र
आ.व.०७३.०७४को लागि रुपन्देही जिल्ला विकास समितिको कार्यालयद्वारा स्वीक्रित निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विसेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको सूची २०७३-०९-१४ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.०७३.०७४को लागि रुपन्देही जिल्ला विकास समितिको कार्यालयद्वारा स्वीक्रित निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विसेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको सूची
जिबिस रुपन्देहीको आलेप प्रतिबेदन २०७३-०६-१० सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिबिस रुपन्देहीको आलेप प्रतिबेदन
सामाजिक परीकक्षण २०७१-०७२ सामाजिक परीकक्षण २०७२-०५-०८ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परीकक्षण २०७१-०७२
सार्वजनिक सुनुवाइ पर्तिबेदन२०७३।०३।३० २०७३-०४-१० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाइ पर्तिबेदन २०७३-०३-३०
सार्वजनिक सुनुवाइ पर्तिबेदन२०७२।०१२।३० २०७३-०१-०५ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाइ पर्तिबेदन२०७२।०१२।३०
सार्वजनिक प्रतिबेन २०७२।०७।२० २०७२-०७-3० सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक प्रतिबेन २०७२।०७।२०
आ.व. २०७०।०७१को सामाजिक परीक्षणा प्रतिबेदन २०७१-०८-२५ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७०।०७१को सादउजिक परीक्षणा प्रतिबेदन
जिल्ला बिकास योजना २०७३।०७४ , २०७२-१२-०२ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला बिकास योजना २०७३।०७४
जि.बि.स. रुपन्देहीको अा.व.२०७३।०७४ को प्रथम चौमासिक प्रतिबेदन २०७३-०८-०७ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.बि.स. रुपन्देहीको अा.व.२०७३।०७४ को प्रथम चौमासिक प्रतिबेदन
अा.व.२०७३।०७४जि.बि.स रुपन्देहीको प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन(अा.व.२०७३।०७४) २०७३-०८-०७ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Report
बार्षिक समिक्षा ०७१/७२ को प्रतिबेदन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक समिक्षा ०७१/७२ को प्रतिबेदन
अा.व.०७२.०७३ को वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७३-७-४ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व.०७२.०७३ को वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन
अा.व.२०७२.०७३को वार्षिक समीक्षा बैठकको प्रतिबेदन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व.२०७२.०७३को वार्षिक समीक्षा बैठकको प्रतिबेदनs
जिल्ला बिकास योजना (७३/७४) , २०७२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२३औ जिल्ला परिषद्का निर्णयहरु
आवधिक जिल्ला विकास योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति रुपन्देहीको पंचा बर्षिय आवधिक जिल्ला विकास योजना ७२/७३ -७६/७७
आ. वा.०७२/७३ को दोश्रो चौमासिक प्रगाती प्रतिबेदन २०७२-१२-05 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ. वा.०७२/७३ को दोश्रो चौमासिक प्रगाती प्रतिबेदन
आ. वा.२०७२/७३ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन २०७२-०८-०५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ. वा.२०७२/७३ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन
तेस्रो चौमासिक प्रगति २०७१/७२ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
तेस्रो चौमासिक प्रगति २०७१/७२

Skip to toolbar