ऐन, कानुन र निर्देशिकाआ.व._२०७८।७९_को_स्वीकृत_जिल्ला_दररेट_

आ.व._२०७८।७९_को_स्वीकृत_जिल्ला_दररेट_नदीजन्य पदार्थ व्यावस्थापन कार्यविधी २०७५

नदीजन्य पदार्थ व्यावस्थापन कार्यविधी २०७५स्थानिय सरकार संचालन ऐन-२०७४

स्थानिय सरकार संचालन ऐन-२०७४निजामती सेवा ऐन-२०४९

निजामती-सेवा-ऐन-२०४९भ्रमण खर्च नियमावली-२०६४

भ्रमण-खर्च-नियमावली-२०६४आर्थिक कार्यविधि नियमावली-२०६४

आर्थिक-कार्यविधि-नियमावली-२०६४आर्थिक कार्यविधि ऐन-२०५५

आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०५५निजामती सेवा नियमावली २०५०

निजामती-सेवा-नियमावली२०५०सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४

सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-२०६४Skip to toolbar