ऐन, कानुन र निर्देशिका


सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३

सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३.संविधान

नेपालको-स_ंविधानस्थानिय निकाय आर्थिक प्रसासन नियमावली २०६४

स्थानिय निकाय आर्थिक प्रसासन नियमावली २०६४स्थानिय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली,2056(1)स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन २०५५

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५  Skip to toolbar