सूचना तथा समाचार
विश्‍व सरसफाई दिवस, 2075 मनाउने सम्वन्धमा

विश्‍व सरसफाई दिवस, 2075 मनाउने सम्वन्धमाउपस्थिति सम्वन्धमा

उपस्थिति सम्वन्धमाजिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रुपन्देहीको सामान लिलाम सम्वन्धी सूचना

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रुपन्देहीको सामान लिलाम सम्वन्धी सूचनाजिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यविधि २०७४

जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यविधि  २०७४जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यविधि  २०७४anugaman and samanwaya karya bidhiनदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी ब्रि्री वितरण तथा ओसार पसार गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी ब्रि्री वितरण तथा ओसार पसार गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचनासूचना 74.75सूचना 74.75जिल्ला समन्वय समिति गठन

नेपालको सम्विधान २०७२ को धारा २२०को उपधारा ३ अनुसार मिति २०७४।४।२८ गते ९ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देही गठन भएको...
थप पढ्नुहोस ...आ.ब.२०७१.०७२ को जि‍‍‍‍‍.बि‍‍.स तथा गाबिसको न्यु.स.का.स नतिजा

आ.ब.२०७१.०७२ को जि‍‍‍‍‍.बि‍‍.स तथा गाबिसको न्यु.स.का.स नतिजाddc-and-vdc-mcpm-reportयोजना छनौटका आधारहरु २०७४-०७५

योजना छनौटका आधारहरु २०७४-०७५yojana-chhanotka-aadharhru074-75Skip to toolbar