सहभागिता सम्बन्धमा भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला स्थित स्थानीय तहमा सम्बन्धीत ब्यक्तीहरुको सम्पर्क नम्बर । जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रुपन्देहीको सामान लिलाम सम्वन्धी सूचना जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अन्तरगत कार्यरत निजामति कर्मचारीहरुको बिबरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रुपन्देहीद्वारा आ.व.२०७२।०७३ को तेश्रो चौमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा वैठक संवन्धी सुचना कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP FOCAL PERSON) पदको छनौट प्रक्रिया स्थगित गरिएको सुचना LGCDP Focal Person (कार्यक्रम अधिकृत) पदको लिखित परिक्ष संचालन सम्बन्धि सूचना वेवसाइट तालिम सुरु

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जि.बि.स. रुपन्देहीको अा.व.२०७३।०७४ को प्रथम चौमासिक प्रतिबेदन चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०८-०७ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.बि.स. रुपन्देहीको अा.व.२०७३।०७४ को प्रथम चौमासिक प्रतिबेदन
अा.व.२०७३।०७४जि.बि.स रुपन्देहीको प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन(अा.व.२०७३।०७४) चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०८-०७ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Report
आ. वा.०७२/७३ को दोश्रो चौमासिक प्रगाती प्रतिबेदन चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-१२-05 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ. वा.०७२/७३ को दोश्रो चौमासिक प्रगाती प्रतिबेदन
आ. वा.२०७२/७३ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०८-०५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ. वा.२०७२/७३ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन
तेस्रो चौमासिक प्रगति २०७१/७२ चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
तेस्रो चौमासिक प्रगति २०७१/७२
दोस्रो चौमासिक प्रगति २०७१/७२ चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दोस्रो चौमासिक प्रगति २०७१/७२
प्रथम चौमासिक प्रगति २०७१/७२ चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रथम चौमासिक प्रगति २०७१/७२
तेस्रो चौमासिक प्रगति २०७०/७१ चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
तेस्रो चौमासिक प्रगति २०७०/७१
दोस्रो चौमासिक प्रगति २०७०/७१ चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दोस्रो चौमासिक प्रगति २०७०/७१
प्रथम चौमासिक प्रगति २०७०/७१ चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रथम चौमासिक प्रगति २०७०/७१
Skip to toolbar